< Back

Shenkar 360

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Shenkar 360

רבים מהסטודנטים והסטודנטיות שלנו מגיעים מהפריפריה החברתית-כלכלית של החברה הישראלית. חלקם הם דור ראשון להשכלה גבוהה ורבים אחרים חסרי עורף משפחתי, המממנים לימודיהם ומחייתם בכוחות עצמם. תכנית המלגות שנקר א'-ת' מאפשרת לידידי שנקר להעניק מלגת לימודים מלאה (ארבע-שנתית) לסטודנט.ית הלומדים תואר אקדמי בשנקר.

המלגות מאפשרות לסטודנטים רשת בטחון ארוכת-טווח, כלכלית ורגשית המאפשרת להם להשקיע ולהתמקד בלימודים, ללא 'רעשי רקע' שעלולים לגזול מזמנם וממרצם. כיוון שלימודים אקדמיים כרוכים בהוצאות נוספות רבות כגון: דיור, ספרי עזר וציוד לימודי, יתרת מלגת הקיום ניתנת להעברה מכרטיס התלמיד ישירות לחשבון הבנק.

מעבר לתמיכה הכלכלית, הקשר בין הסטודנט והתורם המאמץ הופכים לחלק משמעותי מתהליך ההתפתחות של הסטודנט לאורך ארבע השנים, באמצעות עדכונים ומפגשים אישיים עם התורמים.
דקנאט הסטודנטים מלווה את הסטודנטים משלב הגשת בקשה למלגה, דרך קליטתם כמלגאים ולאורך שנות הלימודים ועד לקבלת התואר האקדמי.